Pievienot darbus Atzīmētie0
Darbs ir veiksmīgi atzīmēts!

Atzīmētie darbi

Skatītie0

Skatītie darbi

Grozs0
Darbs ir sekmīgi pievienots grozam!

Grozs

Reģistrēties

interneta bibliotēka
Atlants.lv bibliotēka

Lietošanas noteikumi

Interneta bibliotēkas “Atlants” lietošanas līgums (noteikumi)

1. Terminu skaidrojums

Portāls – Interneta bibliotēkas "Atlants" mājas lapa ar adresi "https://www.Atlants.lv". Klients – fiziska vai juridiska persona, kas izmanto kādu no Portālā piedāvātajiem pakalpojumiem. CDI – SIA "CDI", reģistrācijas Nr. 40003589548, Interneta bibliotēkas "Atlants" īpašnieks. Portāla piedāvātie pakalpojumi – iespēja par Portālā norādītu maksu saņemt publicētos materiālus, lai iepazītos ar to saturu, kā arī izmantotu saskaņā ar šī Līguma noteikumiem.

2. Portālā publicēto materiālu izmantošanas noteikumi

2.1. Portālā publicētie materiāli ir paredzēti izmantošanai izglītošanās nolūkā, to autortiesības ir aizsargātas saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Citējot kādu no kolekcijā esošajiem darbiem, atsauce uz konkrēto darbu un uz Portālu ir obligāta.
2.2. Portāla uzturētāji nekādi neatbild par datu bāzē esošo materiālu saturu – publicētajos materiālos paustais viedoklis ne vienmēr sakrīt ar Portāla veidotāju viedokli, un ne vienmēr Portālā publicētā informācija atbilst patiesībai. Personas, kas nav darba autors, bet iesūta darbu, tiek uzskatīta par darba autora pilnvarotu personu un tā pilnībā atbild par savām darbībām un pausto viedokli, publicēto informāciju likuma priekšā.
2.3. Jebkura Portālā publicēta materiāla pilnīga vai daļēja pārpublicēšana elektroniskā vai drukātā formā, kā arī tālāka izplatīšana ir aizliegta.
2.4. Klients Portālu var lietot tikai un vienīgi akceptējot šos lietošanas noteikumus.
2.5. Vienīgais likumīgais veids, kā iegūt portālā publicētos materiālus, ir veicot samaksu par Portāla pakalpojumiem atbilstoši norādītajiem izcenojumiem, pēc kā Klients apmaksātos materiālus var saņemt lejupielāžu veidā Portāla publiskajā daļā.

3. Klienta tiesības un pienākumi

3.1. Klientam ir tiesības saņemt Portāla pakalpojumus, par to veicot apmaksu saskaņā ar Portālā publicētajām šo pakalpojumu cenām Portāla pakalpojumu izmantošanas brīdī, kā arī saskaņā ar šo Līgumu un Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
3.2. Veicot pirkumu, Klientam ir pienākums nodot Portālam patiesībai atbilstošu e-pasta adresi, lai uz to varētu saņemt saites darbu lejupielādei, kā arī Portāls varētu identificēt pircēju un pirkuma saturu, ja rodas tāda nepieciešamība.
3.3. Klientam ir pienākums kļūdainas apmaksas gadījumā par to nekavējoties ziņot CDI uz e-pastu support@cdi.lv.

4. CDI tiesības un pienākumi

4.1. CDI ir pienākums pēc pirkuma noformēšanas uz Klienta e-pastu, ja e-pasta adrese ir norādīta pareizi un šī opcija aktivizēta, nosūtīt pirkuma apstiprinājumu un pirkuma numuru, kā arī publicēt atbilstošu informāciju Klienta individuālajā Portāla profilā, ja tas Klientam ir izveidots un Klients pie apmaksas veikšanas ir ievadījis savus Portāla individuālā profila autorizācijas datus.
4.2. Gadījumā, ja Klients ir pārkāpis jebkuru no šī Līguma sekojošiem punktiem: 3.2, 3.3, 6.2, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4 un 2.5, CDI ir tiesības piedzīt saistītos zaudējumus, tajā skaitā arī negūto peļņu, anulēt Klienta virtuālā konta atlikumu Portālā un dzēst Klienta individuālo Portāla profilu, kā arī nodot lietu attiecīgajām tiesībsargājošajām instancēm.
4.3. CDI pēc saviem ieskatiem informē Klientu par būtiskām izmaiņām un jaunumiem, kas saistīti ar Portāla darbību.

5. Personas datu apstrādes noteikumi

5.1. Lai nodrošinātu portāla darbību un pilnvērtīgu pakalpojumu sniegšanu, CDI kā datu pārzinis veic personas datu apstrādi atbilstoši normatīvo aktu prasībām. Saziņai ar CDI par personas datu apstrādi varat izmantot šajā lapā norādīto CDI kontaktinformāciju.
5.2. Personas datu apstrādi Portālā CDI uzdevumā kontrolē un pārrauga sertificēts personas datu apstrādes speciālists Juris Dilba, ar kuru varat sazināties rakstot uz e-pasta adresi: datuapstrade@cdi.lv.
5.3. CDI veic sekojošu personas datu apstrādi:
5.3.1. pirkuma datu saglabāšanu pirkuma līguma izpildei un iespējamai vēlākai pircēja un pirkuma satura identificēšanai, ja rodas tāda vajadzība. Pirkumā norādītā e-pasta adrese tiek glabāta pusgadu no pirkuma izdarīšanas brīža un pēc tam tiek dzēsta no Portāla aktīvās datu bāzes. Pirkuma dati tiek arī apstrādāti saskaņā ar normatīvo aktu prasībām grāmatvedības un lietvedības organizācijai.
5.3.2. reģistrēto autoru personas datu apstrādi, lai identificētu autorus, aprēķinātu un izmaksātu tiem autoratlīdzību visu autoratlīdzības līguma darbības periodu, kā arī pēc tam saskaņā ar normatīvo aktu prasībām grāmatvedībā un lietvedībā.
5.3.3. personas datu apstrādi personām, kuras pierakstījušās informācijas saņemšanai par Portālā ievietotajiem jaunajiem materiāliem. Šīm personām Portāls regulāri nosūta uz norādīto e-pasta adresi informāciju par jaunajiem darbiem atbilstoši šo personu izdarītajai izvēlei, kas nosaka gan interesējošās tēmas, gan arī informācijas saņemšanas biežumu. Jebkura persona no šīs informācijas var jebkurā brīdī atteikties. Tādā gadījumā jaunumi vairs netiek sūtīti, un personas e-pasta adrese tiek pusgada laikā dzēsta no Portāla datu bāzēm.
5.3.4. dažādu konkursu, akciju un loteriju dalībnieku personas datu apstrādi saskaņā ar konkrēto akciju realizēšanas principiem un noteikumiem.
5.3.5. sīkfailu (cookie) glabāšanu un apstrādi saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem.
5.3.6. personas datu apstrādi klientu un lietotāju iesūtītajās e-pasta vēstulēs Portāla klientu servisam, lai nodrošinātu pilnvērtīgu atbilžu sniegšanu secīgā sarakstē, ja tāda izveidojas.
5.4. CDI nenodod personas datus apstrādei citām personām, izņemot tiesībsargājošajām iestādēm likumā paredzētajā kārtībā un sīkdatņu apstrādei saskaņā ar sīkdatņu lietošanas noteikumiem.
5.5. jebkurai personai ir tiesības pieprasīt CDI piekļuvi saviem personas datiem un to labošanu vai dzēšanu, vai apstrādes ierobežošanu, kā arī tai ir tiesības iebilst pret savu personas datu apstrādi, kā arī tiesības uz savu personas datu pārnesamību.
5.6. Ikvienai personai ir tiesības iesniegt sūdzību personas datu apstrādes uzraudzības iestādei, ko Latvijas Republikā nodrošina Datu valsts inspekcija.
5.7. personas datu sniegšana Portālam noteikta saskaņā ar līgumu par šī Portāla pakalpojumu izmantošanu, pirkuma līgumu vai pamatojoties uz personas vēlmi saņemt kādus pakalpojumus vai iespējas, kuras Portāls piedāvā. Gadījumā, ja persona nevēlas sniegt savus personas datus, var izveidoties situācija, kurā Portāls nevar sniegt pakalpojumu vai izpildīt personas vajadzības.

6. Apmaksas kārtība

6.1. Portāla pakalpojumu apmaksu var veikt ar kredītkartēm (Mastercard, Visa) un debetkartēm (Maestro, Visa Electron), ja tām ir atļauta maksājumu veikšana internetā. AS "Swedbank" un AS “SEB banka” klienti var veikt apmaksu ar konkrētās interneta bankas tiešsaites norēķiniem. Turklāt Klienti var norēķināties Portālā arī, izmantojot savu Portālā uzkrāto autoratlīdzību un ar Portāla dāvanu kartēm to derīguma laikā.
6.2. Citai personai izsniegtas maksājumu kartes un/vai maksājumu kartes datu izmantošana, tajā skaitā Portāla pakalpojumu iegādei, ir pretlikumīga. Par šādu noziedzīgu nodarījumu vainīgā persona var tikt saukta pie atbildības saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem, tostarp Krimināllikumu.
6.3. Ar citai personai izsniegtu maksājumu karti veiktā Portāla pakalpojumu apmaksa nedod tiesības uz šo Portāla pakalpojumu izmantošanu.

7. Portāla pakalpojumu piegādāšana un atmaksas noteikumi

7.1. Portāla pakalpojumi tiek piegādāti tiešsaistē uzreiz pēc apmaksas veikšanas, tādēļ pēc apmaksas veikšanas darījuma atcelšana nav iespējama un CDI neatmaksā Klientiem par Portāla pakalpojumiem samaksāto naudu, izņemot turpmāk šajā Līguma sadaļā minētajos gadījumos un kārtībā.
7.2. Lai sniegtu kvalitatīvus pakalpojumus, CDI nodrošina klientu servisu. Gadījumā, ja Klients saņēmis Portāla pakalpojumu nepilnīgi vai ir apmaksājis Portāla pakalpojuma saņemšanu, bet to nesaņem, Klients var informēt par to CDI ar Portālā nodrošinātā klientu servisa centra starpniecību un CDI darbinieki darba laika ietvaros (darba dienās no 9:00 – 18:00) izskatīs katru individuālu iesniegumu, kā arī mēģinās panākt, lai Klients saņemtu izvēlēto Portāla pakalpojumu, bet, ja tas nebūs iespējams, Portāla Klientu serviss nodrošinās Klientam iespēju pēc saviem ieskatiem bez papildus maksas izmantot alternatīvus Portāla pakalpojumus iepriekš iekasētās maksas apjomā.
7.3. Ja Klients Portāla pakalpojumu apmaksu veicis ar interneta banku vai maksājumu karšu palīdzību un tiek konstatēta CDI izstrādāto sistēmu darbības kļūda, kā rezultātā CDI saņēmis lielāku samaksu par Portāla pakalpojumiem kā pēc Portāla cenām uz apmaksas brīdi pienācās, Klients 5 (piecu) darba dienu laikā pēc apmaksas veikšanas var vērsties ar rakstisku iesniegumu pie CDI. Šādā gadījumā CDI pēc apstākļu noskaidrošanas atskaita Klientam nepareizi ieturētās naudas daļu. Gadījumā, ja vainojama kāda cita apmaksas procesā iesaistīta puse, piemēram, bankas, karšu apstrādes centra un starptautiskas karšu organizācijas datorsistēmas, CDI savu iespēju robežās cenšas palīdzēt Klientam atgūt nepareizi iekasēto naudu un, ja CDI no vainīgās personas saņem nepareizi iekasētās naudas summas atmaksu, CDI to pārskaita Klientam.

8. Nobeiguma noteikumi

8.1. Visus strīdus šā Līguma sakarā Puses risina sarunu ceļā, bet ja tādējādi risinājumu tās nepanāk, strīds tiek izskatīts Latvijas Republikas tiesā atbilstoši CDI reģistrācijas vietai pēc Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem.
8.2. CDI patur tiesības jebkurā brīdī bez iepriekšēja brīdinājuma mainīt šo Interneta bibliotēkas „Atlants” lietošanas līgumu (noteikumi).


Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

E-pasts + parole

Norādīta nepareiza e-pasta adrese vai parole!
Ienākt

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase
Facebook

Neesi reģistrējies?

Reģistrējies un saņem bez maksas!

Lai saņemtu bezmaksas darbus no Atlants.lv, ir nepieciešams reģistrēties. Tas ir vienkārši un aizņems vien dažas sekundes.

Ja Tu jau esi reģistrējies, vari vienkārši un varēsi saņemt bezmaksas darbus.

Atcelt Reģistrēties