550 eiro autoratlīdzības bonusu akcijas noteikumi

1. Akcijas rīkotājs un būtība

1.1. Akcijas “550 eiro autoratlīdzības bonusu akcijas” (turpmāk - Akcija) rīkotājs ir Interneta bibliotēka “Atlants”, reģ.nr. BLB1913, kas ir SIA “CDI”, (reģ.nr. 40003589548) struktūrvienība (turpmāk – Rīkotājs).

1.2. Akcijas ietvaros ikviens cilvēks (turpmāk – Dalībnieks) var iesniegt savu darbu (turpmāk – Darbs) Atlants.lv un pretendēt uz autoratlīdzību, kura tiek izmaksāta kā bonuss (turpmāk – Balva) papildus Dalībnieka Atlants.lv nopelnītajai autoratlīdzībai.

1.3. Akcijas ietvaros tiks veidots Atlants.lv publicēto jauno darbu tops par katru kalendāro mēnesi, sākot no 2018. gada septembra līdz 2019.gada aprīlim, un 2018./2019. mācību gada jauno darbu tops. Apbalvoti tiks gan katra mēneša darbu topa uzvarētāji, gan arī mācību gada topa uzvarētājs.

2. Termiņš un dalībnieki

2.1. Akcija norisinās visu 2018./2019. mācību gadu, sākot no 2018.gada 1. septembra līdz 2019. gada maijam.

2.2. Akcijā var piedalīties ikviens cilvēks, kas to vēlas, ar atbilstoša satura Dalībnieka paša rakstītiem Darbiem.

3. Darbu iesniegšana

3.1. Ikviens Dalībnieks Akcijai var iesniegt vienu vai vairākas patstāvīgi uzrakstītus Darbus.

3.2. Akcijas Dalībniekam ir jābūt reģistrētam kā Atlants.lv autoram un Darbi jāpievieno no sava Atlants.lv autora profila, lai Akcijas Dalībnieku būtu iespējams identificēt un apbalvot.

3.3. Darbi iesniedzami elektroniskā formā, izmantojot tam paredzētu elektronisku formu Rīkotāja vietnē ar adresi: https://www.atlants.lv/pievieno-darbu/.

3.4. Darbi, kurus Rīkotājs atzīst par nepietiekoši atbilstošiem publicēšanai Atlants.lv, Akcijas Rīkotājs atsaka pieņemt un nepublicē vai izslēdz no Akcijas jebkurā laikā pēc saviem ieskatiem.

3.5. Rīkotājs nepieņem tādus Darbus un var izslēgt no Akcijas tādus Dalībniekus, kuri pēc Rīkotāja domām pārkāpj ētikas, morāles vai pieklājības normas, kuru Darbi satur rupjības vai necienīgus izteikumus, aizskar kāda cilvēka vai to grupas cieņu un godu, kurina rasu, reliģijas vai cita veida naidu, kā arī tādus Darbus, kuros ir daudz gramatisko un stila kļūdu vai nav izmantota pietiekami skaidra un pieklājīga valoda.

3.6. Rīkotājs savu iespēju robežās veic Darbu plaģiātisma kontroli. Ja Darbam pēc Rīkotāja domām ir pārāk augsta līdzība ar jebkuru citu internetā publicētu darbu vai Rīkotājs saņem ticamu informāciju par autortiesību pārkāpumiem, Rīkotājs var atteikt attiecīgās Darba pieņemšanu Akcijā vai izslēgt to no Akcijas.

3.7. Rīkotājam nav pienākums paskaidrot Darba nepieņemšanas un izslēgšanas no Akcijas iemeslus un tos pamatot.

4. Vērtēšana un Autoru iesaiste

4.1. Lai noteiktu mēneša jauno darbu topa uzvarētāju, Akcijā tiek vērtēti visi iepriekšējā mēnesī Atlants.lv publicētie dažādu autoru darbi.

4.2. Lai noteiktu 2018./2019. mācību gada topa uzvarētāju, Akcijā tiek vērtēti visi Atlants.lv publicētie dažādu autoru darbi, kas publicēti laikā no 2018. gada 1. septembra līdz 2019. gada 30. aprīlim.

4.3. Galvenie vērtēšanas kritēriji ir sekojoši:

- Darba pirkumu skaits un ienākumi.

- Darba apraksta lappuses unikālo apmeklēju skaits.

- Darba apraksta lapas izplatība sociālajos tīklos (Facebook “Ieteikt” un “Patīk” skaits), kā arī izplatība citos sociālajos tīklos.

- Autora un līdzcilvēku iesaiste Darba popularizēšanā, tajā skaitā Autora interviju sniegšana un to saturs, kas minēta šo noteikumu 4.5. punktā.

- Darba saturs, oriģinalitāte un kvalitāte.

4.4. Lai Autori palielinātu savas iespējas iegūt mēneša top darba Balvu un gada top Darba balvu, tiem ir aktīvi jāiesaistās sava Darba popularizēšanā, izplatot Darba saiti sociālajos tīklos, kas dotu pēc iespējas lielāku attiecīgā Darba apraksta lapas apmeklējumu un līdz ar to arī lielāku pirkumu skaitu.

4.5. Rīkotājs var veikt Akcijas Dalībnieku intervijas pirms top darbu publicēšanas un uzvarētāju izziņošanas.

- Pirms tiek izvēlēts mēneša un gada jauno darbu topa uzvarētājs, Rīkotāja pārstāvis var sazināties ar vienu vai vairākiem Dalībniekiem un veikt šo Dalībnieku intervijas.

- Intervijas tiek veiktas gan klātienē, gan arī attālināti (piemēram, caur Skype vai līdzīgā veidā) un tās var tikt ierakstītas video un citos audiovizuālos veidos.

- Rīkotājam ir tiesības Dalībnieku interviju saturu pilnībā un atsevišķus to fragmentus publicēt Rīkotāja sociālajos tīklos, mājas lapā un jebkur citur pēc Rīkotāja ieskatiem.

- Dalībnieks interviju laikā atbild uz visiem Rīkotāja uzdotajiem jautājumiem.

- Rīkotājs, pēc vienas vai vairāku Dalībnieku intervēšanas, ar vai bez sabiedrības iesaistes, izvēlas un izziņo mēneša un gada jauno darbu topa uzvarētājus.

- Gadījumā, ja Dalībnieks ir nepilngadīgs, Dalībniekam ir jānodrošina Rīkotājam iespēja saņemt Dalībnieka vecāku (vai aizbildņu) atļauja publicēt un izplatīt Dalībnieka interviju saturu un personas datus Akcijas norisei nepieciešamajā apjomā.

5. Balvas un uzvarētāju izziņošana

5.1. Kopējais Akcijas Balvu fonda apmērs ir 550€, kuru veido septiņas Balvas mēneša jauno darbu topa uzvarētājiem 50€ apmērā un 2018./2019. mācību gada jauno darbu topa uzvarētāja Balva 200€ apmērā.

5.2. Mēneša jauno darbu tops un mēneša jauno darbu topa uzvarētājs tiek publicēts viena mēneša laikā pēc attiecīgā mēneša noslēgšanās.

5.3. 2018./2019. mācību gada jauno darbu topa uzvarētājs tiek izziņots līdz 2019. gada maija beigām.

5.4. Akcijas uzvarētājiem balvās paredzētā autoratlīdzība tiek pievienota Dalībnieka esošajam autoratlīdzības uzkrājumam viņa Atlants.lv autora profilā. Dalībnieks var saņemt autoratlīdzības izmaksu uz savu bankas kontu kopā ar pārējo uzkrāto autoratlīdzību, izpildot vispārējās Atlants.lv autoratlīdzības izmaksas prasības.

6. Pārējie noteikumi

6.1. Rīkotājs nesniedz detalizētu informāciju par mēneša un gada top darbu vērtēšanā iegūtajiem punktiem un to sadalījumu.

6.2. Akcijas Rīkotājs patur tiesības papildināt un mainīt akcijas noteikumus jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma.

6.3. No autoratlīdzības, kas paredzēta kā balvas šajā Akcijā, kad tā tiek izmaksāta uz Dalībnieka bankas kontu, tiek ieturēti un nomaksāti visi nodokļi, kā to paredz Latvijas Republikas normatīvie akti. Nodokļu aprēķināšanas, ieturēšanas un nomaksāšanas pienākumu uzņemas Akcijas Rīkotājs.

6.4. Gadījumā, ja Dalībnieks ir iesniedzis plaģiātu, Dalībniekam ir pienākums atgriezt balvā saņemto autoratlīdzību pilnā apmērā, ieskaitot par to nomaksātos nodokļus. Šādā gadījumā Rīkotājs neizsludina citu attiecīgā perioda jauno darbu topa uzvarētāju un neveic izmaiņas attiecīgā perioda darbu topā.