Tavs profilsProfils
Tavi darbiDarbi
Pievienot darbus
Atzīmētie
 
  • Neviens darbs nav atzīmēts!
Skatītie
GrozsGrozs
Reģistrēties
Ienākt
interneta bibliotēka

Pievieno savus darbus Atlants.lv

un pelni naudu!

Reģistrējies un sāc pelnīt!

Uzzināt vairāk

Reģistrētiem lietotājiem:

..
Autors:
Vērtējums:
Līmenis: Vidusskolas
Publicēts: Literatūras saraksts: 14 vienības
Valoda: Latviešu Atsauces: Ir
Darba fragmentsAizvērt

Pa­sau­le at­tīs­tās un vi­su lai­ku tiek at­klā­tas jaun­as dzīv­nie­ku su­gas, bet dau­dzas pa­liek tā arī ne­at­klā­tas, jo ir iz­mi­ru­šas cil­vē­ka dar­bī­bas re­zul­tā­tā. Cil­vē­ki ti­kai ta­gad sāk ap­zi­nā­ties dzī­vās da­bas uni­kā­lumu. Mūs­die­nā tiek daudz vai­rāk do­māts par to, kā sa­gla­bāt dzī­vās ra­dī­bas (put­nus, zī­dī­tā­jus u. c.). Dzīv­nie­ku izmiršanu veicina nepamatota iejaukšanās dabā (mežu izciršana, purvu nosusināšana u.c.), arī cilvēku nezināšana par to, kā dažādas aktivitātes var ietekmēt dabu un procesus tajā..
Par dar­ba gal­ve­no pa­mat­ma­te­ri­ālu ti­ka iz­man­to­ta Lat­vi­jas Sar­ka­nā grā­ma­ta un Lat­vi­jas na­ci­onā­lie par­ki un re­zer­vā­ti. Lat­vi­jas Sar­ka­na­jā grā­ma­tā ap­lū­ko­ti Lat­vi­jas ap­drau­dē­tie dzīv­nie­ki un to ie­da­lī­jums. Grā­ma­tā Lat­vi­jas na­ci­onā­lie par­ki un re­zer­vā­ti atrodama in­for­mā­ci­ja par lie­lā­ka­jiem un nozīmīgā­ka­jiem na­ci­onā­la­jiem da­bas par­kiem un re­zer­vā­tiem Lat­vi­jā. Izstrādājot darbu, grūtības sagādāja gal­ve­no­kārt li­te­ra­tū­ras at­ra­ša­na par da­bas aiz­sar­gā­ja­ma­jām te­ri­to­ri­jām.
Dabas aizsardzības tēma mūsdienās ir īpaši aktuāla, jo, paplašinoties pilsētām, attīstoties rūpniecībai, palielinoties piesārņojumam, dabai tiek nodarīts arvien lielāks kaitējums. Ti­kai pē­dē­jā gad­sim­ta lai­kā un mūs­die­nās cil­vē­ki ir sā­ku­ši no­piet­ni pie­vēr­sties šai glo­bā­la­jai pro­blē­mai, kas skar arī Lat­vi­ju. Tā kā Lat­vi­jā ir lie­la dzīv­nie­ku sugu dažādība, tad tē­ma tika sašaurināta līdz ap­drau­dē­ta­jiem I gru­pas pūč­vei­dī­ga­jiem un ērg­ļvei­dī­ga­jiem, ku­ri Lat­vi­jā ir vie­ni no vis­re­tāk sa­sto­pa­ma­jiem put­niem.
Zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­kā dar­ba mēr­ķis dar­ba mēr­ķis ir apkopot in­for­mā­ci­ju par to, kā­pēc put­ni Lat­vi­jā ir ap­drau­dē­ti un kas tiek da­rīts, lai sa­gla­bā­tu put­nu su­gas.
Zi­nāt­nis­ki pēt­nie­cis­ka­jam dar­bam ir di­vas da­ļas – te­orē­tis­kā un praktis­kā. Te­orē­tis­ka­jā da­ļā ap­lū­ko­ta Lat­vi­jas Sar­ka­nā grā­ma­ta un do­ti pē­tā­mo put­nu ap­rak­sti. Prak­tis­ka­jā da­ļā pētīti par put­nu iz­mir­ša­nas ie­mes­li un tas, kā tiek aiz­sar­gā­ti ap­drau­dē­tie put­ni. Gal­ve­nie uz­de­vu­mi bi­ja li­te­ra­tū­ras izpēte un ana­lī­ze par da­bas aiz­sar­gā­ja­ma­jām te­ri­to­ri­jām, in­ter­vi­ja ar Bi­olo­ģi­jas in­sti­tū­ta da­bas pēt­nie­ku Ai­va­ru Pet­ri­ņu, kurš pē­ta put­nu sugu attīstību Latvijā un ārzemēs, kā arī situācijas salīdzināšana putnu sugu aizsardzības jomā starp Igau­ni­ju, Lie­tu­vu un Lat­vi­ju.…

Autora komentārsAtvērt
Šo materiālu pirkt komplektā ar citiem materiāliem ir izdevīgāk!Izdevīgi!3
vienā
Materiālu komplekts Nr. 1182187
       Apskatīt materiālu komplektu Lejupielādēt materiālu komplektu
 
Nosūtīt darbu e-pastā

Tavs vārds:

E-pasta adrese, uz kuru nosūtīt darba saiti:

Sveiks!
{Tavs vārds} iesaka Tev apskatīties interneta bibliotēkas Atlants.lv darbu par tēmu „Latvijas apdraudētie putni”.

Saite uz darbu:
http://www.atlants.lv/w/852476

Sūtīt

Izvēlies autorizēšanās veidu

E-pasts + parole

Aizmirsi paroli?

Draugiem.pase Google

Neesi reģistrējies?